برجسب: سنگ کیوبیک

سنگ محوطه برای حیاط

معرفی سنگ های محوطه سازی سنگ های محوطه سازی شامل سنگ های دیواره و کف و وسایل سنگی مثل آبنما و گلدان و میز و صندلی و بسیاری چیزهای دیگر است. سنگ دیواره محوطه برای دیواره می توان از سنگ های ورقه ای، مالون در رنگ های مختلف استفاده کرد. سنگ ورقه ای سنگ مالون سنگ آنتیک سنگ کف محوطه همینطور برای کف از سنگ های بادبر، ورقه ای، کیوبیک