دسته‌بندی: سنگ های محوطه سازی

سنگ های محوطه سازی

سنگ های محوطه سازی شامل سنگ های دیواره و کف و وسایل سنگی مثل آبنما و گلدان و میز و صندلی و بسیاری چیزهای دیگر است.

برای دیواره می توان از سنگ های ورقه ای، مالون در رنگ های مختلف استفاده کرد.

همینطور برای کف از سنگ های بادبر، ورقه ای، کیوبیک (شش وجهی). سنگ های کف ساب نخورده و همینطور تیشه ای نیز استفاده کرد.

نکته مهم در استفاده از این سنگ ها طرح و محل اجرای سنگ های محوطه سازی است. ضمن اینکه اجرا نیز بخش مهمی در زیبایی کار خواهد داشت.

همینطور می توان از دیگر المان های سنگی مثل آبنما سنگی، حوض سنگی، میز و صندلی سنگی، نیمکت سنگی، گلدان سنگی و بسیاری دیگر از المان ها استفاده کرد.

سنگ محوطه برای حیاط

معرفی سنگ های محوطه سازی سنگ های محوطه سازی شامل سنگ های دیواره و کف و وسایل سنگی مثل آبنما و گلدان و میز و صندلی و بسیاری چیزهای دیگر است. سنگ دیواره محوطه برای دیواره می توان از سنگ های ورقه ای، مالون در رنگ های مختلف استفاده کرد. سنگ ورقه ای سنگ مالون سنگ آنتیک سنگ کف محوطه همینطور برای کف از سنگ های بادبر، ورقه ای، کیوبیک